Επιχειρούμε έξω!

Posted on

Επιχειρούμε Έξω

επιχειρούμε έξω - Κοινότητα Ανάπτυξης
Επιχειρούμε έξω! – Κοινότητα Ανάπτυξης

 

Η νέα δράση του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ έχει σαν στόχο να στηρίξει τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 50.000.000€ και κατανέμεται σε όλη την επικράτεια. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 8/1/2018 και η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου κονδυλίου. Οι εγκριθείσες προτάσεις επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% και καλούνται να ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο έργο τους εντός 30 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Οι δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν είναι:

 • να έχουν μία διαχειριστική χρήση ενός έτους
 • να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται από την πρόσκληση
 • να παράγουν/μεταποιούν τα προϊόντα που θέλουν να προωθήσουν μέσω των εκθέσεων
 • το 2% του ετήσιου κύκλου τους να προέρχεται από τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων

Κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αιτηθεί μέχρι 100.000€, ενώ ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ
 • μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50τμ
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50τμ

Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται ως εξής:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση τα οποία αφορούν σε:
 • όπως αεροπορικά εισιτήρια
 • επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.) με κόστος που δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% της συνολικής δαπάνης ανά εμπορική έκθεση
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων με κόστος που να μην ξεπερνά το ποσό των 1000€ ανά υπόδειγμα εντύπου σε τουλάχιστον δίγλωσση έκδοση

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση για τη δράση «Επιχειρούμε Έξω» πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας