Ιδιωτική Χρηματοδότηση: ένα μέσο εκκίνησης και ανάπτυξης

Posted on

Ιδιωτική Χρηματοδότηση: ένα μέσο εκκίνησης και ανάπτυξης

Ιδιωτική Χρηματοδότηση - Κοινότητα Ανάπτυξης
Ιδιωτική Χρηματοδότηση – Κοινότητα Ανάπτυξης

Ιδιωτική Χρηματοδότηση

Η ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή εταιρείας απαιτεί συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρωματικά. Οι επιλογές που έχει ένας εν δυνάμει ή υφιστάμενος επιχειρηματίας είναι ποικίλες και αφορούν σε μορφές όπως τα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ο τραπεζικός δανεισμός, μεθόδους όπως το crowdfunding και τέλος, η ιδιωτική χρηματοδότηση.

Όμως, τι περιλαμβάνει η ιδιωτική χρηματοδότηση;

Σε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε το ευρύ φάσμα των κατηγοριών της ιδιωτικής χρηματοδότησης, θα αναφερθούμε σε τρεις βασικές μορφές:  

  • Seed Capital (Κεφάλαια Σποράς)
    Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος και τη διεξαγωγή πρωταρχικών προσπαθειών εμπορευματοποίησής του και απευθύνονται σε πολύ νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα συστήσει ομάδα διοίκησης ούτε έχουν εμπορικής κλίμακας δραστηριότητα.
  • Business Angels (Ιδιώτες Επενδυτές)
    Πρόκειται για μεμονωμένα άτομα που επενδύουν σε μία εταιρεία κατά το πρώιμο στάδιο. Τα κεφάλαια που παρέχουν αποβλέπουν στην προοπτική της εταιρείας για την επίτευξη κερδών, ενώ η εμπλοκή των επενδυτών στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων είναι ανάλογη της συνεισφοράς τους.
  • Venture Capitals (Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου)

Οι επενδυτές διακρίνουν την επιχειρηματική ευκαιρία και τη δυναμική που διαφαίνεται και προσφέρουν κεφάλαια με αντάλλαγμα ένα συμφωνημένο μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μια συχνή τακτική είναι η απόκτηση έχει σημαντικής επιρροής με μειοψηφικές συμμετοχές μεταξύ 10% και 40%. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει και την περίπτωση απόλυτου ελέγχου. Οι στρατηγικές εξόδου σε αυτή τη μορφή χρηματοδότησης ορίζονται κατά περίπτωση (πχ. πώληση της εταιρείας, συμφωνία δικαιώματος πώλησης στην εταιρεία ή στον βασικό μέτοχο κ.α)

Στην Κοινότητα Ανάπτυξης αναλαμβάνουμε την προσέγγιση των κατάλληλων επενδυτών και τη συγκρότηση του φάκελου για τη διεκδίκηση των κεφαλαίων που χρειάζεται μια νεοσύστατη ή υφιστάμενη εταιρεία. Παράλληλα, προετοιμάζουμε τον ιδρυτή της εταιρείας και την ομάδα του για την παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας/δραστηριότητας, την υποστήριξη των αιτημάτων τους, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και τη βέλτιστη συνεργασία με το νέο σχήμα μετόχων. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τους επενδυτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής χρηματοδότησης:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας