Συλλογικά έργα

Τα συλλογικά έργα της Κοινότητας-Ανάπτυξης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Τα έργα που αναλαμβάνει η Κοινότητα και τα διεκπεραιώνει στους κόλπους της με την επαγγελματική συμβολή των μελών της
  • Τα έργα στα οποία η Κοινότητα συμπράττει με άλλους φορείς (νομικά πρόσωπα) για την ανάληψη, παράδοση και ολοκλήρωσή  ενός φυσικού αντικειμένου

Τα έργα που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας, διέπονται από την οργανωσιακή καινοτομία της διεπιστημονικής ομάδας. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την ανάληψη ενός έργου είναι ο καταμερισμός των εργασιών σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των συνεργατών και τα γνωστικά αντικείμενα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός ενός συντονιστή που αναλαμβάνει τη γενική εποπτεία του έργου μέχρι το στάδιο της παράδοσης. Αυτή η πολιτική μας δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε με επιτυχία σε σύνθετα έργα που απαιτούν συνδυαστική προσέγγιση.

Τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η Κοινότητα-Ανάπτυξης σε συνδυασμό με άλλους φορείς απαιτούν τον προηγούμενο σχεδιασμό και την οργάνωση μιας πρότασης εντός του πλαισίου της Κοινότητας και σε δεύτερο χρόνο τη συνεργασία με τους εταίρους.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής συμπράξεις:

– “ΑΡΣΙΣ”:

α) Εκπαίδευση στις συνθήκες του Ευρωπαϊκού νοικοκυριού προσφύγων που διαμένουν στον Ξενώνα της “ΑΡΣΙΣ”

β) Ένταξη στην αγορά εργασίας “ΑΡΣΙΣ”

–  Εργασιακή συμβουλευτική ωφελούμενων Α.Σ ΘΡΙΑΣΙΑ

–  Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείου Ν Καζαντζάκη

–  Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για logistics για ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ