Προσανατολισμός Καριέρας

Ιδιώτες

Πιστοποιημένοι συνεργάτες της Κοινότητας-Ανάπτυξης αξιοποιούν τα εργαλεία της διαπροσωπικής συμβουλευτικής, των ψυχομετρικών τεστ, της ανάλυσης των τάσεων της αγοράς και των θέσεων εργασίας με στόχο να δοθούν καίριες κατευθύνσεις.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το άτομο εντοπίζει, πέρα από τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητές του και αποκτά μια πληρέστερη εικόνα του τομέα όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί. Είναι σε θέση να σχεδιάσει ή να αναπροσανατολίσει την επαγγελματική του πορεία με μεγαλύτερη ασφάλεια και διευρυμένες προοπτικές.

Άνεργοι

Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Κοινότητας Ανάπτυξης παρέχουν υπηρεσίες προετοιμασίας, υποστήριξης και παρακολούθησης όσον αφορά την ένταξη στην εργασία ωφελούμενων των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ, ΕΣΠΑ.

Εταιρίες – Οργανισμοί
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Κοινότητας-Ανάπτυξης αναλαμβάνουν την αξιολόγηση του προσωπικού και των υψηλόβαθμων στελεχών με στόχο να προσφέρουν στις ενδιαφερόμενες εταιρίες, επιχειρήσεις και Οργανισμούς:
• Υπηρεσίες επιλογής στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού
• Συμβουλευτική μετάβασης
o καριέρας
o θέσης
o αντικειμένου
o μεθοδολογίας
o υλοποίησης καθηκόντων