Προτεραιότητα στον Πολιτισμό!

Posted on

Προτεραιότητα στον Πολιτισμό!

Προτεραιότητα στον Πολιτισμό!
Προτεραιότητα στον Πολιτισμό!

Τα εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα δίνουν βαρύτητα στον πολιτισμό και στην καινοτομία!

Η τρέχουσα δράση του ΕΣΠΑ αφορά στην «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και προσκαλεί Οργανισμούς έρευνας & διάδοσης γνώσης, Πολιτιστικούς φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν.

Ο προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη αίτηση ανέρχεται έως και 1000.000 ενώ το συνολικό προβλεπόμενο κονδύλι αγγίζει τα 13.000.000.

 Το ποσοστό επιδότησης για τις επιχειρήσεις φτάνει έως και το 80% σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και τους συμμετέχοντες στο σχήμα. Οι λοιποί φορείς, εφόσον η εμπλοκή τους στο έργο δεν περιλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, δικαιούνται 100% οικονομική ενίσχυση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:

 • ∆απάνες προσωπικού
 • ∆απάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα
 • ∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • ∆απάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
 • ∆ραστηριότητες καινοτομίας
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία του ενεργητικού
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας
 • ∆απάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας